Ochrona danych osobowych

 

Administratorem Danych Osobowych jest Bankier Group Norbert Tokarski z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Barlickiego 4. (dalej jako BOF lub ADO).

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o przepisy ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako RODO), a także polskiej ustawy o ochronie danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

1) w zależności od Pani/Pana zgody - w celach formułowania oferty i proponowania usług w granicach usług oferowanych przez BOF tj. świadczenia usług doradztwa i pośrednictwa finansowego oraz ubezpieczeniowego, oraz w celach marketingowych (marketing telefoniczny, wyodrębnianie grup docelowych, marketing mailowy);

2) na potrzeby zawarcia i wykonania zawartej przez Panią/Pana z BOF umowy pośrednictwa finansowego lub
ubezpieczeniowego; 

3) dla realizacji następujących celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez BOF - w zakresie obrony przed Pani/Pana roszczeniami lub roszczeniami dostawcy produktów, które Pani/Panu sprzedaliśmy, w związku z koniecznością rozliczenia z dostawcą produktów, które Pani/Panu sprzedaliśmy, a także dla celów analizy, statystyki i profilowania Państwa osoby celem zaoferowania dopasowanego produktu finansowego lub ubezpieczeniowego; 

4) celem spełnienia przez BOF obowiązków podatkowych.
 
5) w celu realizacji działań informacyjnych, handlowych, marketingowych i statystycznych realizowanych przy użzyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych zgodnie z art. 172 ustawy o prawie telekomunikacyjnym z dnia 16 lipca 2004 roku (Dz.U. z 2014 poz.243).
 
Odbiorcami Pani/Pana danych będą instytucje finansowe i ubezpieczeniowe wskazane na stronie internetowej www.bankieroperator.pl oraz podwykonawcy (partnerzy BOF), z udziałem
których BOF świadczy usługi pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego.

Pani/Pana dane:
1) pozyskane na podstawie zgody będą przetwarzane w bazach BOF do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych;

2) niezbędne do wykonania zawartej przez Panią/Pana umowy lub wykonania czynności zmierzających do zawarcia tej umowy, przetwarzane będą w bazach BOF do momentu wykonania Umowy;

3) niezbędne do obrony przed Pani/Pana roszczeniami w związku z zawartą umową o produkt przetwarzane będą w bazach ADO w okresie 7 lat od dnia wykonania umowy lub od dnia gdy umowa miała być wykonana;

4) niezbędne do obrony przed roszczeniami dostawcy produktów, które Pani/Panu sprzedaliśmy w związku z zawartą umową o produkt przetwarzane będą w bazach BOF w okresie 4 lat od dnia zakończenia umowy
z dostawcą;

5) niezbędne do analizy, statystyki i profilowania Państwa osoby celem zaoferowania dopasowanego produktu finansowego lub ubezpieczeniowego przetwarzane będą w bazach BOF w okresie do dnia odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu produktów własnych oraz partnerów BOF;

6) niezbędne dla spełnienia obowiązków podatkowych przetwarzane będą w bazach BOF w okresie 6 lat od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Każda osoba ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W w/w sprawach może Pani/Pan zwracać się do BOF na piśmie, telefonicznie na numer 44 741 10 10 lub elektronicznie na adres: bankier1@bankieroperator.pl

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Podanie danych koniecznych do zawarcia i wykonania Umowy jest warunkiem zawarcia umowy o usługi pośrednictwa finansowego lub ubezpieczeniowego. Konsekwencją niepodania danych j.w. może być brak możliwości świadczenia usług pośrednictwa finansowego lub ubezpieczeniowego przez BOF oraz partnerów BOF. Brak wyrażenia zgód uniemożliwi BOF realizację celów opisanych powyżej dla danych przetwarzanych na podstawie zgód, w szczególności kontakt, w celu zaoferowania Pani/Panu usług BOF lub jej partnerów.
 
Informujemy, że profilujemy Pani/Pana osobę w celu zaoferowania dopasowanych do Pani/Pana potrzeb i możliwości na podstawie przekazanych nam danych. Profilowanie to polega na doborze klienta pod kątem wieku, źródła dochodu, wysokości dochodu i kodu pocztowego (miejsce zamieszkania).
 


Twoje prawa


Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego
na Twojej zgodzie lub na prawnie uzasadnionym interesie BOF (patrz informacja powyżej), w tym profilowania.
W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu BOF nie wolno już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że BOF wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do
przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, albo gdy wykaże istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 
Jeśli Twoje dane są przetwarzane zgodnie z informacją powyżej w celu marketingu bezpośredniego masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich
danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu BOF nie wolno jużprzetwarzać Twoich danych osobowych do takich celów.

Sprzeciwy opisane powyżej możesz wnieść w dowolny sposób, w tym mailowo na adres bankier1@bankieroperator.pl poczta na adres BOF, telefonicznie na numer 44 741 10 10.
 
Twoje Prawa względem BOF (dalej jako Administrator) jako podmiotu danych są następujące:

Prawo do dostępu do danych: art. 15 RODO.
Masz prawouzyskania dostępu do Twoich danych przetwarzanych przez Administratora (Administrator dostarczy Ci kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu ewentualnie za opłatą regulowaną przez RODO) oraz do informacji dotyczących: celu przetwarzania; kategorii odnośnych danych osobowych; odbiorców lub kategorii odbiorców danych którym dane ujawniono lub będą ujawnione w tym jeśli są przekazywane do państwa spoza UE lub do organizacji międzynarodowej o zabezpieczeniach związanych z przekazaniem; w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu; prawa do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego; jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Ciebie - ich źródła; zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowani oraz o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Ciebie.

Prawo do sprostowania danych: art. 16 RODO.
Masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz prawo żądania
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 
Prawo do usunięcia danych, tzw. prawo do bycia zapomnianym: art. 17 RODO.
Masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały
zebrane lub w inny sposób przetwarzane; właściciel danych cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania w sprawach innych niż marketing bezpośredni; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte w celun wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator; dane osobowe zostały zebrane nw związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego. Wyżej opisane prawo jest jednak wyłączone w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; do wywiązania się prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi; z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego; do celów archiwalnych w interesie publicznym, do
celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że wyżej opisane prawo właściciela danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: art. 18 RODO.
Masz prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; właściciel danych wniósł sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą, za wyjątkiem przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Prawo do przenoszenia danych: art. 20 RODO.
Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Twoje dane osobowe, które Administrator ma od Ciebie, a także masz
prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli: przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, oraz przetwarzanie odbywa się sposób zautomatyzowany. Masz prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 
 
Bankier Operator Finansowy
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem